RFP One

תחומי השימוש

ניהול מכרזים והצעות מחיר מספקים

תכונות המוצר

  • המודול מאפשר ניהול מכרזים לספקים בהתאם לחוק המכרזים
  • ניהול מספר הצעות מחיר מספקים, הזנתם למערכת, וביצוע בחירת הצעת הספק הזוכה בהתאם לכללים מוגדרים מראש
  • יכולת הגדרה מראש של שירותים ומוצרים אשר בגינם העובד יהה מחויב לבצע בדיקה מול מספר ספקים נבחרים

יתרונות עיקריים

  • שליטה ובקרה על תהליכי הרכש בארגון תוך שמירה על כללי רכש והשוואת הצעות ספקים מוגדרת מראש
  • מאפשר כלי לעמידה בכללי SOX המחייבים אישור אלקטרוני של משתמש לגבי אישורי ביצוע רכש מספק
  • תיעוד הצעות הספקים מאפשר השוואה היסטורית להצעות קודמות וביצוע רכש אפקטיבי יותר מול הספקים
  • מאפשר שילוב עם מודול Document One לתיעוד פיזי של מסמך ההצעה מהספקים

© Menahel4U. All rights reserved 2010