Payment One

תחומי השימוש

מודול לניהול דרישות לתשלום כולל סבב אישורים אלקטרוני

תכונות המוצר

  • מאפשר אישור דרישות לתשלום כולל סבב אישורם מעמיק הניתן לשלטיה ולהגדרה ע"י המשתמש
  • אישור הן דרך מערכת ה-SAP והן דרך האימייל
  • המודול הינו אינטגרטיבי ב-SAP וזהה מבחינת חוויית המשתמש
  • כולל דוחות המאפשרים לדעת בכל נקודת זמן את סטטוס ומיקום הדרישה אצל משתמש ספציפי

יתרונות עיקריים

  • הגברת הבקרה לגבי אישור תשלומים לספקים כולל פיקוח על המאשרים.
  • שילוב של אישור כספי ואישור מקצועי בתהליכי העבודה
  • מאפשר אישור דרך האימייל ללא צורך לגישה ישירה ל-SAP
  • קישור למודול Budget One לביצוע בקרה תקציבית הן מצד הרכש
  • המודול מאפשר קביעת אופי תנועת היומן שתבוצע בהתאם לכללים הנקבעים ע"י הלקוח
  • מאפשר כלי לעמידה בכללי SOX המחייבים אישור אלקטרוני של משתמש לגבי אישורי תשלומים

© Menahel4U. All rights reserved 2010