Purchase One

תחומי השימוש

מערכת מתקדמת לניהול רכש

תכונות המוצר

 • ניהול מסמכי רכש - המערכת מאפשרת ליצור הזמנות/דרישות רכש. ההזמנה וכן הדרישה עוברות בדיקות תקציביות עם כל שינוי שמבוצע במסמך, והמשתמשים במערכת נדרשים לאשר את העסקה בהתאם לנוהל אישורים.
 • ניהול בקשות להצעת מחיר - תהליך מובנה של תיעוד ובחינת הצעות מחיר ומכרזים, עד לבחירת הספק הזוכה, כולל אפשרות להשוואה בין הצעות שונות לפי פרמטרים של מחיר / איכות ועוד.
 • ניהול הסכמי מסגרת - מאפשר להגדיר ספקים מורשים עבור פעולות רכש, בהתאם למגבלות שונות: אישור עד סכום מקסימלי, הגבלה לפריטים, הגבלה לקבוצות פריטים, הגבלה למחירי יחידה, הגבלה לתאריכים, הגבלה לסעיפים תקציביים, הגבלה למשתמשים, הגבלה למחלקות. ניתן לאפשר חריגה מהסכם מסגרת, מול אישורים מתאימים המתבצעים ע"י נוהל האישורים.
 • הזמנות פנימיות - ניהול תהליכי רכישה פנים חברתיים, מן הפן הלוגיסטי והחשבונאי.
 • ניהול אישורים -  מנגנון רב עוצמה להקמת סבב אישורים דינמיים פנים ארגוניים. ניתן להגדיר אין ספור מסלולים לכל מסמך ולקבוע את הניתוב בצורה אוטומטית בהתבסס על כל הפרמטרים הזמינים במסמך עצמו. המנגנון מנהל את קבלת האישורים מהמשתמשים ובעלי התפקיד הנדרשים בכל שלב ספציפי במסלול. ניתן לשלוט על מגוון הרשאות מערכתיות בכל שלב בתהליך האישור.
 • ניהול תקציב - מתבצע בשילוב עם מודול Budget One לניהול תקציב, המאפשר ניהול תקציב חברה מורחב ותקציבי פרוייקטים כולל תהליכי שליטה ובקרה, בדיקת תקציב, שינויים תקציביים ודוחות תקציב מול ביצוע.
 • ניהול נסיעות - מאפשר לנהל תיק נסיעה, תכנון מוקדם, חישובי עלויות אש"ל בהתאם ליעד הנסיעה, דיווח הוצאות ושיוך פעולות כחלק מתפיסת תהליך הרכש.

יתרונות עיקריים

 • ניתן להתאים את זרימת המסמכים בהתהליך בהתאם לצרכי הארגון.
 • ניתן לצפות במחזור חיים מקיף של כל מסמך.
 • ניתן לקבוע התראות ייחודיות לכל משתמש וליידע אותו בזמן אמת בעדכונים שחלו במסמכי הרכש שלו, זאת באמצעות מסך התראות ייחודי או במייל.
 • ניתן לאשר מסמכים באמצעות הדוא"ל, ובכך לאפשר המשך זרימה של תהליך הרכש הארגוני גם כאשר אתה נמצא מחוץ למשרד.

© Menahel4U. All rights reserved 2010