Asset-One

תחומי השימוש

מודול לניהול רכוש קבוע הן מהצד הפיננסי והן מהצד הלוגיסטי

תכונות המוצר

·         מודול לניהול רכוש קבוע כחלק ממערכת ה-SAP כולל חישובי פחת והכנת דוחות פחת

·         ניהול עץ אתרים לניהול מיקום לוגיסטי של הרכוש הקבוע

·         המערכת תומכת בחישוב פחת בשיטת הקו הישר (ללא הצמדות)

יתרונות עיקריים

·         ניהול מצאי (רכוש קבוע) מהפן הלוגיסטי (מיקום הפריט ותנועתו בין האתרים השונים כולל יצירת הפריט מתוך חשבונית הרכש)

·         המודול הינו אינטגרטיבי ב-SAP וזהה מבחינת חוויית המשתמש.

© Menahel4U. All rights reserved 2010