Revenue-One

תחומי השימוש

מודול לניהול הכרה בהכנסה / הוצאה בשיטת הקו הישר

תכונות המוצר

  • המודול מאפשר הגדרת אחוז הכרה ותקופת הכרה ברמת הפריט
  • קביעת מועדי ההכרה – מתאריך תחילת ההכרה ועד תאריך סיום ההכרה ברמת שורה במסמך החשבונית
  • ההכרה ניתנת ברמה חודשית או יומית
  • קיים דו"ח הכרה נוח לשימוש המאפשר חיתוך ברמת לקוח, פריט, חשבונית ותאריך
  • המודול הינו אינטגרטיבי ב-SAP וזהה מבחינת חוויית המשתמש.

 

יתרונות עיקריים

  • המודול מאפשר עמידה בחוקי חשבונאות בינלאומית כחלק מה-SAP
  • קבלת דו"ח הכנסות אמיתי על בסיס תקופות ההכרה נקבעו.
  • תכנון נכון יותר של ההכנסות וההוצאות העתידיות של החברה
  • ניתן להרחיב את המודול לעולם הכרה בהכנסה על פי POC (Percentage of Completion) לגבי ניהול תהליכי הכרה של פרויקטים כולל שילוב עם מודול דיווח שעות לפרויקטים – Project One

© Menahel4U. All rights reserved 2010