הנחיות עבודה בתוכנת SAP Business One בעקבות שינוי שיעור המע״מ למשתמשי גרסה 9.1


הנחיות עבודה בתוכנת SAP Business One בעקבות שינוי שיעור המע"מ למשתמשי גרסה 9.1 

לקוח נכבד,

להלן הנחיות עבודה בתוכנת SAP Business One, בהתאם לפרסומים בדבר החלטת שר האוצר להפחית את שיעור מס ערך מוסף ל- 17%, החל מתאריך 01/10/2015.

יש לציין כי עדיין אין עדכון רשמי על כך באתר רשות המיסים. ואת ההנחיות המפורטות במסמך יש לבצע במידה ואכן תצא הודעה רשמית.

מפעם לפעם מתפרסמות הודעות והבהרות בנושא שינוי המע״מ באתר האינטרנט של אגף המכס ומס ערך מוסף. מומלץ לפנות לשם לצורך קבלת אינפורמציה מיד ראשונה, הסברים ודוגמאות. הנכם מתבקשים לקרוא את המסמך במלואו ולפעול בהתאם להנחיות.

קביעת גובה המע"מ


אספקת טובין

המועד הקובע לצורך קביעת שיעור המע״מ החל על עסקה הוא מועד אספקת הטובין. עסקה כנגד טובין שסופק לקונה לפני ה- 01/10/2015, תחוייב במס בשיעור של 18%. עסקה כנגד טובין שסופק לקונה לאחר ה- 01/10/2015 , תחוייב במס בשיעור של 17%.

מתן שרות

במתן שרות המתפרס על פני תקופה, החיוב במע״מ יהיה בהתאם לשיעור המע״מ בתקופה בה ניתן השרות. שרות שניתן לפני ה- 01/10/2015, יחוייב במע״מ בשיעור של 18%. שרות שינתן לאחר ה- 01/10/2015, יחוייב במע״מ בשיעור של 17%.

שים לב! יש לעקוב אחר פרסומים נוספים שיפורסמו באתר מס הכנסה עבור הבהרות, דוגמאות ומקרים נוספים לקביעת גובה המע״מ.

הודעת זיכוי אינה באה אלא לתקן ו/או לבטל חשבונית שהוצאה קודם לכן.

אי לכך, הודעת זיכוי הבאה לתקן, לשנות או לבטל חיוב במע"מ שהוטל בעבר בשיעור של 18%, תוצא אף היא בשיעור של 18%, גם אם הודעת הזיכוי תוצא לאחר ה- 01/10/2015.


 

שינוי שיעור מע"מ ל% 17

הגדרת אחוז המע״מ ב- SAP Business One, מתבצעת במודול מנהלה -אתחול מערכת - פרטי חברה -- בכרטיסיית 'נתונים חשבונאיים' -בשדה '% מע״מ', יש להזין את הערך ״17״.

משיכת מסמך בסיס למסמך יעד

בהתבסס על הנאמר בסעיף "אספקת טובין" ו- "מתן שרות" לעיל, נדרשת התייחסות מיוחדת לנושא משיכת מסמך בסיס למסמך יעד.

מסמך שהופק תחת שיעור מע"מ של 18% ונמשך למסמך יעד שהופק ב- 01/10/2015 או לאחר תאריך זה (המועד בו שיעור המע"מ ירד ל- 17%), יחייב התייחסות מיוחדת במסמכי בסיס שונים ובמשיכה למסמכי יעד שונים. להלן פירוט תסריטי המשיכה השונים בהתאם לעבודת תוכנת SAP Business One:
מסמך בסיס

הופק לפני ה-

01/10/2015

אחוז מע״מ

במסמך

בסיס

מסמך יעד

מופק מתאריך-

01/10/2015 ואילך

אחוז מע״מ

במסמך יעד

המלצה למועד סגירת מסמך

בכל אחת מהמשיכות יש להתייחס לסעיף:

"הזנת מסמכים עם מע״מ של 18% לאחר ה-

01/10/2015" המובא בהמשך לטבלה

תעודת משלוח

18%

חשבונית מס

18%

מומלץ לסגור תעודת משלוח מול חשבונית מס לפני

ה- 01/10/2015 במידת האפשר.

תעודת משלוח

18%

החזרה

18%

 

החזרה

18%

חשבונית מס זיכוי

18%

 

חשבונית מס

18%

חשבונית מס זיכוי

18%

 

חשבונית שריון

18%

תעודת משלוח

17%

מומלץ לזכות את חשבוניות השריון הפתוחות מלפני

01/10/2015 להן הטובין/השירות טרם סופק

ולהפיקן מחדש עם %מע"מ מתוקן (*)

תעודת משלוח

רכש

18%

תעודת רכש

18%

מומלץ לזרז תהליך קבלת תעודות רכש מספקים על

מנת לסגור תעודת משלוח רכש מול תעודת רכש

לפני ה- 01/10/2015 .

תעודת משלוח

רכש

18%

החזרת רכש

18%

 

החזרת רכש

18%

זיכוי רכש

18%

מומלץ לזרז תהליך קבלת זיכו" רכש מספקים על

מנת לסגור החזרה רכש מול זיכוי רכש לפני ה-

01/10/2015.

תעודת רכש

18%

זיכוי רכש

18%

 

הצעת מחיר

18%

כל סוג מסמך

17%

 

הצעת מחיר

לקנייה

18%

כל סוג מסמך

17%

 

הזמנת לקוח

18%

כל סוג מסמך

17%

 

הזמנת רכש

18%

כל סוג מסמך

17%

 

 

 

 

 

 

משיכת מסמכים עם מע"מ  %18לאחר 01/10/2015


בפתיחת מסמך חדש, אחוז המע״מ ב- SAP Business One נילקח כברירת מחדל מחלון "פרטי חברה" (כפי שהוסבר לעיל) אך במשיכת מסמך בסיס, ״קבע אחוז המע״מ על סמך סוג מסמך הבסיס בהתאם למתואר בטבלה שלמעלה, מלבד במשיכת חשבונית שריון לתעודת משלוח (*), כלומר, במשיכת הצעת מחיר או הזמנה למסמך תעודת משלוח או חשבונית, "לקח המע״מ מפרטי החברה שבאתחול מערכת. אך במשיכת תעודת משלוח להחזרה או לחשבונית מס, "שתנה אחוז המע״מ לזה שישנו במסמך הבסיס.

לדוגמה: במשיכה של הצעת מחיר מתאריך שלפני ה-01.10.2015 בה אחוז המע״מ היה 18% לחשבונית מס, לאחר ה-01/10/2015 אחוז המע״מ בחשבונית יהיה 17%. במשיכת תעודת משלוח מתאריך שלפני ה-01/10/2015, בה אחוז המע״מ היה 18%, לחשבונית מס לאחר ה-01/10/2015, אחוז המע״מ בחשבונית ״שאר 18%. בכל מקרה, במידת הצורך, בעת הפקת המסמך ניתן לשנות באופן ידני עבור כל מסמך את אחוז המע״מ למסמך.

(*) חשבונית מס שריון ו/או מקדמה

"כאשר לקוח הזמין טובין ושילם לספק את מלוא התמורה, או חלקה, לפני שהמוצר נמסר לו והטובין יסופקו לו בפועל לאחר ה-01/10/2015, יחול על מלוא מחיר העסקה מע"מ בשיעור של 17%,זאת גם אם הוצאה חשבונית ע"י העוסק לפני ה-01/10/2015" .

בהתאם לזאת, אם הוצאה חשבונית שיריון ^SAP Business One לפני ה-01/10/2015 עם 18% מע״מ וטרם סופקו הטובין\השירות, מומלץ לבצע זיכוי לחשבונית השריון (18% מע״מ בזיכוי) ולהפיקה מחדש עם 17% מע״מ כך שבמועד משיכתה לתעודת המשלוח לאחר ה-01/10/2015, "לקח המע״מ המעודכן והמסמכים "סגרו זה כנגד זה ללא צורך בפעולות ידניות נוספות.

היה וחשבונית השריון בה 18% מע״מ נמשכה לתעודת משלוח בה 17% מע״מ - המסמכים נסגרים זה כנגד זה והסכום הנובע מהפרש המע״מ שבין החשבונית ותעודת המשלוח אינו נשאר כסכום פתוח בתעודת המשלוח!

יש להפיק חשבונית מס על ההפרש שבין סכום חשבונית השריון לסכום תעודת המשלוח הנובע משינוי המע״מ. גם במקרה של חשבונית מס שאינה חשבונית מס שריון, אם הוצאה לפני ה-01/10/2015 ומסירת הטובין מתבצעת לאחר ה-01/10/2015 יש לחייב במע״מ לפי שיעורו במועד מסירת הטובין.


לדוגמה: לצורך קבלת מקדמה, הוצאה חשבונית מס לפני ה-01/10/2015 עם אחוז מע״מ 18% בגינה נתקבל תשלום והוצאה קבלה. הסחורה נשלחה ללקוח לאחר ה-01/10/2015 והופקה תעודת משלוח עם אחוז מע"מ 17%. כיוון שכבר הופקו החשבונית והקבלה המשתמש יסגור את תעודת המשלוח (קליק ימני של העכבר ובחירה ב"סגור"). פעולה זו אינה מספיקה! יש להוציא חשבונית מס נוספת על הפרש המע"מ או לזכות את החשבונית בה 18% מע״מ ולהפיק חדשה עם 17% מע״מ.

שים לב! קיימת הרשאה לחסימת שינוי אחוז מע״מ מסמך למשתמש רגיל במודול מנהלהßאתחול מערכת ß הגדרת הרשאות ß מכירות ß שנה אחוז מע״מ.

שים לב! במידה ומפיקים 'אשף הפקת מסמכים' ההתנהגות זהה למשיכה ידנית כלומר, המע״מ "לקח או מפרטי חברה שבאתחול מערכת או ממסמך הבסיס, בהתאם לסוג מסמך היעד ומסמך הבסיס כפי שמתואר בטבלה שלמעלה ובדוגמה בפיסקה הקודמת.

שים לב! בגרסאות ישנות ״תכן וההתנהגות שונה מהמתוארת במסמך זה, ושאחוז המע״מ נלקח מפרטי החברה ואינו מתעדכן במשיכת מסמכי בסיס בהתאם לסוג המסמך!!! בגרסאות אלו, יש לשנות את אחוז המע״מ במסמך באופן ידני בהתאם למוצע בטבלה שלמעלה.

הזנת מסמכים עם מע"מ 18 %(על פי המוסבר בטבלה) לאחר ה- 01/10/2015

בהזנת מסמכים חדשים למערכת עם תאריכי אסמכתא הקודמים ל- 01/10/2015 ניתן לשנות באופן ידני את אחוז המע״מ בגוף המסמך.

שים לב!! במקרה ורוצים להזין מסמכים מבלי לעדכן ידנית את אחוז המע״מ בכל מסמך ומסמך (לדוגמא הזנה גורפת של תעודות רכש עם תאריכי אסמכתא הקודמים ל- 01/10/2015), ניתן לעשות זאת על ידי שינוי זמני של אחוז המע״מ לשיעור של 18% באתחול המערכת. אך שינוי זה מחייב בנקיטת אמצעי זהירות:

1.      לפני שינוי המע״מ ל-18%, יש לוודא שמשתמשים אחרים ברשת אינם מפיקים מסמכים שוטפים המערבים מע״מ. במידה ויש כאלו, עליהם לעצור עבודה עד להחזרת שיעור המע״מ ל- 17%.

שים לב!!! שינוי שיעור המע״מ הוא גורף ומשפיע על כל משתמשי SAP Business One ברשת.

2.      מומלץ לבצע גיבוי לפני שינוי אחוז המע״מ למקרה שתתבצע עבודה שוטפת תחת שיעור מע״מ של 18%.

3.      מומלץ לבצע את הזנת המסמכים באופן מרוכז כדי לצמצם את מספר הפעמים הנדרש לשינוי אחוז המע״מ.

4.      בסיום הזנת המסמכים, יש להחזיר את שיעור המע״מ ל- 17%.

5.      ניתן להחזיר את כל משתמשי SAP Business One להמשך עבודה.


דוח מע"מ

אחוז המע״מ בדוח מע״מ המופק עבור תקופות דיווח בהן תופקנה תנועות יומן עם שיעור מע״מ של 18% וגם שיעור מע״מ של 17%, לא יעמוד על שיעור של 18% וגם לא על שיעור של 17%. הסיבה לכך היא כי דו״ח המע״מ יכלול עסקאות ששיעור המע״מ עבורן היה 18% ועסקאות ששיעור המע״מ עבורן היה 17%.

הדוח יציג הודעות שגיאה בנוסח "מע״מ חריג בתנועה". הסיבה לכך היא שאחוז המע״מ בתנועה שונה מאחוז מע״מ נוכחי המוגדר בחלון 'פרטי חברה'.

במידה והתנועות שנוצרו עם 18% מע״מ אכן היו צריכות להיווצר עם % מע״מ זה יש להתעלם מהודעת השגיאה.


 


תבניות תנועה ותנועות חוזרות

תבניות תנועה ותנועות חוזרות שהוגדרו תחת שיעור מע"מ של 18%, יש לתקנן כך שיתאימו לשיעור המע״מ החדש של 17%.

להלן הנחיות להגדרת תבניות חדשות / תיקון תבניות קיימות:

הגדרת תבניות תנועה

תבניות תנועה ב- SAP Business One מאפשרות קליטת תנועות יומן ידניות, בעלות מבנה קבוע, בצורה נוחה וחסכונית.

בעת הפקת תנועת יומן, יש לבחור בתבנית התנועה הרלוונטית, להקליד את אחד מן הסכומים ובהתאם להגדרת התבנית, המערכת תפצל את הסכום בין שורות התנועה על פי יחס באחוזים.

הגדרת תבנית תנועה חדשה:

מודול 'כספים' ^ 'הגדרת תבניות תנועה':

 

פירוט:

          קוד - יש להקליד קוד תבנית אשר מייצג את מהות תבנית התנועה. קוד זה הינו "חודי במערכת.

          תיאור תבנית - יש להקליד תאור מפורט המייצג את מהות תבנית התנועה.

          קוד ח-ן/כרטיס, שם חשבון/כרטיס - במידה ומדובר בחשבון קבוע לאותה תבנית, יש לבחור חשבון או כרטיס מרשימת החשבונות/ כרטיסים המוגדרים במערכת, על ידי לחיצה על מקש ה- TAB לבחירת חשבון,

או TAB+CTRL לבחירת כרטיס.

          % חובה, % זכות - עבור כל שורה בטבלת התבנית, יש להקליד את האחוז היחסי השייך לאותה שורה.

כללים:


במידה וישנה שורה המכילה חשבון או כרטיס, אשר משתנה בהתאם לתנועה אותה מקלידים, ניתן לעבור בעזרת העכבר לעמודת 'שם חשבון/כרטיס', להקליד תיאור כללי ולהותיר את עמודת 'קוד חשבון' ריקה.


 


          תבנית תנועה חייבת להיות מאוזנת. בעת ההוספה, כלומר, שורת 'להתאמה' חייבת להיות מאופסת.

הסרת תבנית תנועה:

          יש לדפדף לתבנית התנועה הרצויה על ידי לחיצה על חיצי הדפדוף, או על ידי חיפוש התבנית על פי קוד או שם.

          מתוך תפריט 'נתונים' יש לבחור באפשרות 'הסר'. פעולה זו תסיר לצמיתות את תבנית התנועה מן המערכת.

עדכון תבנית תנועה קיימת:

          יש לדפדף לתבנית התנועה הרצויה על ידי לחיצה על חיצי הדפדוף, או על ידי חיפוש התבנית על פי קוד או שם.

          ניתן לעדכן כל פרט בחלון זה כגון, קוד התבנית, החשבונות/כרטיסים המעורבים וכן את היחס באחוזים.

          לחיצה על 'עדכן' תשמור את השינויים.

שים לב! במידה והנכם מעוניינים לבנות תבנית המכילה שימוש באחוז מע"מ של 17 (במקום 18), מומלץ להקים תבנית חדשה ולהותיר את הישנה, על מנת שניתן יהיה להשתמש בתבנית הישנה עבור מסמכים קודמים, אשר מוגדר בהם 18 אחוז מע״מ.


 


פירוט:

          סוג תבנית - יש לבחור מתוך התפריט הקופץ את האפשרות 'אחוזים'.

          קוד תבנית - לחיצה על TAB ובחירה מתוך רשימת התבניות, או הקלדת קוד התבנית הרלוונטית.          טבלת התנועה - התבנית תוצג באחוזים. יש להקליד את אחד מן הסכומים בשורה הרלוונטית, ולהשלים חשבונות חסרים. המערכת תאזן את התנועה בהתאם. כל שינוי בסכום, יעדכן את שאר השורות בהתאם ליחס.

          בטל תבנית - לאחר העלאת תבנית תנועה והקלדת סכום, ניתן ללחוץ על כפתור זה במידה ומעוניינים לשנות סכומים בשורה מסוימת ללא השפעה על השורות הנוספות. 

 

 

מידע זה מוגש כשירות ללקוחות המנויים לשירותי מרכז התמיכה התמיכה של Menahel4U בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. מרכז התמיכה ישמח לסייע לכם בכל הקשור ל-SAP Business One.

© Menahel4U. All rights reserved 2010