קודי שגיאה אפשריים בקבצי הדיווחים המפורטים

לנוחיות לקוחותינו החייבים בהגשת דיווח מפורט למע"מ, להלן הסברים בנוגע לקודי השגיאה האפשריים בקבצי הדיווחים המפורטים, כפי שפורסמו ע"י הנהלת רשות המיסים.

 


קוד תאור הסבר
‫101 ‫הסימן (+/-) בסה"כ עסקאות ‫חייבות לא תקין. ‫כיום ניתן לרשום בשדה זה רק "+". סימן "-", כמו גם כל תו אחר, מוגדרים ‫כלא תקינים. אם סך הערך בתקופת הדיווח שלילי )למשל, עקב זיכויים ‫שניתנו(, פנה למוקד תמיכה לקבלת הנחיות.
‫201 ‫הסימן (+/-) בסך המע"מ ‫בעסקאות חייבות לא תקין. כיום ניתן לרשום בשדה זה רק "+". סימן "-", כמו גם כל תו אחר, מוגדרים כלא תקינים. אם סך הערך בתקופת הדיווח שלילי (למשל, עקב זיכויים שניתנו), פנה למוקד תמיכה לקבלת הנחיות.
103 הסימן (+/-) בסה"כ עסקאות חייבות בשיעור אחר לא תקין . כיום ניתן לרשום בשדה זה רק "+". סימן "-", כמו גם כל תו אחר, מוגדרים כלא תקינים. אם סך הערך בתקופת הדיווח שלילי (למשל, עקב זיכויים שניתנו), פנה למוקד תמיכה לקבלת הנחיות.
104 הסימן (+,-) בסך המע"מ בעסקאות חייבות בשיעור אחר לא תקין. כיום ניתן לרשום בשדה זה רק "+". סימן "-", כמו גם כל תו אחר, מוגדרים כלא תקינים. אם סך הערך בתקופת הדיווח שלילי (למשל, עקב זיכויים שניתנו), פנה למוקד תמיכה לקבלת הנחיות.
105 הסימן (+/-) בסה"כ עסקאות פטורות/אפס לא תקין. כיום ניתן לרשום בשדה זה רק "+". סימן "-", כמו גם כל תו אחר, מוגדרים כלא תקינים. אם סך הערך בתקופת הדיווח שלילי (למשל, עקב זיכויים שניתנו), פנה למוקד תמיכה לקבלת הנחיות.
106 הסימן (+/-) בסך מע"מ תשומות "אחרות" לא תקין. כיום ניתן לרשום בשדה זה רק "+". סימן "-", כמו גם כל תו אחר, מוגדרים כלא תקינים. אם סך הערך בתקופת הדיווח שלילי (למשל, עקב זיכויים שהתקבלו), פנה למוקד תמיכה לקבלת הנחיות.
107 הסימן (+/-) בסך מע"מ תשומות ציוד לא תקין. כיום ניתן לרשום בשדה זה רק "+". סימן "-", כמו גם כל תו אחר, מוגדרים כלא תקינים. אם סך הערך בתקופת הדיווח שלילי (למשל, עקב זיכויים שהתקבלו), פנה למוקד תמיכה לקבלת הנחיות.
108 הסימן (+/-) בסכום להחזר/לתשלום לא תקין. כיום ניתן לרשום בשדה זה רק "+" או "-". כל תו אחר מוגדר כלא תקין.
109 מספר התיק איננו מוגדר במערכת מע"מ מספר התיק של מגיש הדיווח ברשומת הפתיחה איננו מוגדר במערכת מע"מ כחייב בדיווח. ייתכן שמדובר בתיק שאיננו פעיל, למשל עוסק שנסגר או שינה את אופן הרישום לחברה והוא מדווח עתה במספר תיק אחר.
110 ספרת הביקורת של מספר העוסק לא תקינה מספר התיק של מגיש הדיווח ברשומת הפתיחה איננו תקין - קיימת אי התאמה בספרת הביקורת. כנראה מדובר בטעות הקלדה.
111 תקופת הדיווח לא תקינה (מכילה תווים לא-נומריים) השדה "תקופת הדיווח" בשורת הפתיחה מכיל תווים לא-נומריים. יתכן שארעה שגיאה בעת הפקת קובץ הדיווח או שהקובץ השתבש. אנא פנה לספק תוכנת הנהלת החשבונות
112 תקופת הדיווח לא בנויה במבנה או מכילה YYYYMM הנדרש ערכים לא תקינים. תקופת הדיווח איננה רשומה במבנה YYYYMM או שהיא כוללת ערכים לא תקינים (כגון חודש 13)
113 תקופת הדיווח עתידית. לא ניתן להגיש דיווח לתקופת דיווח שצוינה בדוח מכיוון שמדובר בתקופה עתידית.
114 תקופת הדיווח מוקדמת מדי וחלה עליה התיישנות. לא ניתן להגיש דיווח לתקופה שמתייחסת ליותר מ- 8 שנות מס אחורה. אם ברצונך להגיש דוח מתקן לתקופה זו, יש לפנות למשרד האזורי בו מנוהל תיקך.
115 השדה "כמות חשבוניות התשומה" לא תקין. השדה "כמות רשומות התשומה בקובץ" ברשומת הפתיחה מכיל תווים לא- נומריים. יתכן שארעה שגיאה בעת הפקת קובץ הדיווח או שהקובץ השתבש. אנא פנה לספק תוכנת הנהלת החשבונות
116 השדה "כמות חשבוניות העסקה" לא תקין. השדה "כמות רשומות העסקה בקובץ" ברשומת הפתיחה מכיל תווים לא- נומריים. יתכן שארעה שגיאה בעת הפקת קובץ הדיווח או שהקובץ השתבש. אנא פנה לספק תוכנת הנהלת החשבונות
117 השדה "סה"כ עסקאות חייבות" לא תקין. השדה "סה"כ עסקאות חייבות" ברשומת הפתיחה מכיל תוים לא-נומריים. יש לברר את נושא עם ספק תוכנת הנהלת החשבונות.
118 השדה "סך המע"מ בעסקאות חייבות" לא תקין. השדה "סה"כ מע"מ עסקאות" ברשומת הפתיחה מכיל תוים לא-נומריים. יש לברר את נושא עם ספק תוכנת הנהלת החשבונות.
119 השדה "סה"כ עסקאות חייבות בשיעור אחר" לא תקין. השדה "סה"כ עסקאות חייבות בשיעור אחר" ברשומת הפתיחה צריך לכלול אפסים בלבד. השדה שמור לשימוש פוטנציאלי עתידי, כיום לא מבוצע בו שימוש.
120 השדה "סך המע"מ בעסקאות חייבות בשיעור אחר" לא תקין. השדה "סה"כ מע"מ עסקאות בשיעור אחר" צריך לכלול אפסים בלבד. השדה שמור לשימוש פוטנציאלי עתידי, כיום לא מבוצע בו שימוש.
121 השדה "סה"כ עסקאות פטורות/אפס" לא תקין. השדה "סה"כ עסקאות פטורות/שיעור אפס" ברשומת הפתיחה מכיל תוים לא-נומריים. יש לברר את נושא עם ספק תוכנת הנהלת החשבונות.
122 השדה "סך מע"מ תשומות ציוד, לא תקין. השדה "מע"מ תשומות ציוד" ברשומת הפתיחה מכיל תוים לא-נומריים. יש לברר את נושא עם ספק תוכנת הנהלת החשבונות.
123 השדה "סך מע"מ תשומות אחרות" לא תקין. השדה "מע"מ תשומות אחרות" ברשומת הפתיחה מכיל תוים לא-נומריים. יש לברר את נושא עם ספק תוכנת הנהלת החשבונות.
124 השדה "סכום להחזר/לתשלום" לא תקין. השדה "סה"כ מע"מ לתשלום/החזר" ברשומת הפתיחה מכיל תוים לא- נומריים. יש לברר את נושא עם ספק תוכנת הנהלת החשבונות.
125 הדוח אינו מאוזן - הסך לתשלום / החזר לא תואם את ההפרש בין מס העסקאות למס התשומות. סכום המע"מ לתשלום או להחזר חייב להיות שווה להפרש בין מס העסקאות ומס התשומות (ציוד+אחרות) כפי שהסכומים רשומים בשורת הפתיחה.
126 חסרה רשומת הסגירה בקובץ. חסרה רשומת סגירה (המתחילה ב-"X") בסוף קובץ הדיווח. ראה הנחיות מפורטות בנוגע למבנה קובץ הדיווח באתר רשות המיסים www.mof.gov.il/taxes במחיצה "דיווח מקוון"
127 מספר העוסק ברשומת הסגירה שונה ממספר העוסק ברשומת הפתיחה. מספר העוסק ברשומת הסגירה (המתחילה ב-"X") חייב להיות זהה למספר העוסק שצוין ברשימת הפתיחה (המתחילה ב-"O")
128 שיעור מע"מ העסקאות ביחס לסך העסקאות החייבות ברשומת הפתיחה איננו תקין. סכום מע"מ העסקאות בשורת הפתיחה, מחולק בסה"כ עסקאות חייבות בשורת הפתיחה, חורג משיעור המע"מ הסטטוטורי לתקופה המדווחת.
147 הוגש דו"ח בבנק בטעות. יש לבטלו לפני הגשת דיווח מפורט. הוגש בבנק דוח להחזר מע"מ בסכום שמחייב הגשת דוח מפורט בלבד. הדוח שהוגש נרשם כשגוי והוא לא מאפשר קליטת דוח מפורט. יש לפנות למשרד האזורי ולבטל את הדוח התקופתי שהוגש בבנק, ולאחר מכן להגיש את הדוח המפורט.
150 העוסק לא מוכר במערכת. תיקך אינו רשום במערכת מע"מ כעוסק פעיל, מלכ"ר או מוסד כספי. ייתכן שעסקך רשום במסגרת שותפות או איחוד עוסקים ובמקרה זה חובת הדיווח חלה על איחוד העוסקים או השותפות.
151 תקופת הדיווח אינה בשנות המס. לא ניתן להגיש דיווח לתקופת דיווח שצוינה בדוח מכיוון שמדובר בתקופה עתידית.
152 העוסק אינו חייב בדיווח לתקופה (מדווח דו חודשי). בשלב זה לא נקלטים דיווחים של עוסקים המדווחים על בסיס דו-חודשי. . עוסקים אלה אינם חייבים בהגשת דיווח מפורט בשנת מס 2010
153 הוגשו חשבוניות לתקופת הדוח. כבר הגשת דוח מפורט לתקופה זו. אם ברצונך לבטלו ולשדר דוח חדש, פנה למשרד מע"מ האזורי בו מנוהל תיקך.
155 עוסק זה אינו מיוצג על ידך. אינך רשום במערכת כמיצג של תיק זה. רק החייב בדיווח עצמו או המייצג הרשום שלו רשאים להגיש דיווח מפורט. אם ברצונך להירשם כמייצג לתיק זה, פנה לפקיד השומה של העוסק.
159 קובץ הדיווח נבנה במבנה הישן .(PC874) קובץ הדיווח נבנה במבנה הישן (PC874), ואינו עונה לדרישות הדיווח החדשות. לבירור הנושא פנה לספק תוכנת הנהלת החשבונות.
160 מוציא החשבונית לא מוכר במערכת. הספק איננו רשום במערכת מע"מ כעוסק מורשה ולפיכך איננו רשאי להוציא חשבוניות מס. יש לבדוק את מספר העוסק הרשום על גבי החשבונית ולוודא שהוא נרשם נכון במערכת הנהלת החשבונות.
161 מוציא החשבונית לא פעיל בחודש החשבונית. ביום הוצאת החשבונית הספק רשום במערכת כעוסק לא פעיל ולפיכך איננו רשאי להוציא חשבוניות מס. יש לבדוק את נכונות הרישום של מספר תיק הספק ושל תאריך החשבונית.
201 מספר העוסק של מוציא החשבונית לא תקין. מספר התיק של מוציא החשבונית מכיל תוים לא-נומריים או אפסים בלבד. יש לברר את מספר התיק של הספק ולדאוג לעדכנו במערכת הנהלת החשבונות.
202 מספר התיק של מוציא החשבונית איננו תקין (ספרת הביקורת שגויה) מספר התיק של הספק איננו תקין (שגיאה בספרת הביקורת). ככל הנראה מדובר בטעות הקלדה, יש לבדוק בקפידה את מספר התיק .
204 מספר התיק של מקבל החשבונית איננו תקין (ספרת הביקורת שגויה) מספר התיק של הלקוח איננו תקין - ככל הנראה מדובר בטעות הקלדה, יש לבדוק בקפידה את מספר התיק .
205 מספר החשבונית לא תקין. ייתכן שבמספר החשבוניות נכללו תוים שאינם ספרות כגון אותיות, "-", "/" וכד'. אפשרות נוספת היא שמספר החשבנית לא דווח (ריק) או שווה ל- .0
206 תאריך החשבונית לא תקין (נדרש .YYYYMMDD מבנה ייתכן שרשמת את התאריך בפורמט שונה מהנדרש או כללת בו תוים שאינם ספרות. לדוגמה, הרישום הנכון עבור חשבונית מתאריך 22 במרץ 2010 צריך להיות " 20100322 ", ולא " 22032010 " או " 22/03/10 ". יש לפנות ליצרן התוכנה.
207 תאריך החשבונית עתידי. רשמת תאריך עתידי ביחס ליום האחרון של תקופת הדיווח.
208 תאריך החשבונית קדום מדי. חלפו למעלה מ- 6 חודשים מיום הוצאת החשבונית (ביום האחרון של תקופת הדיווח). על-פי החוק ניתן לקזז מע"מ על סמך חשבוניות במשך 6 חודשים מיום הוצאתן, אלא אם ניתן אישור מיוחד ממנהל המשרד האזורי בו מנוהל תיקך
209 תאריך חשבונית קופה קטנה אינו בתקופת הדיווח. ריכוז חשבוניות התשומה שבקופה קטנה (רשמה "K") איננו שייך לתקופת הדיווח של הדוח. אין מניע לכלול בקופה קטנה חשבוניות מחודשים קודמים שטרם עברו 6 חודשים ממועד הוצאתם, אך תאריך רישום הקופה הקטנה כשורה מרכזת חייב להיות בתוך תקופת הדיווח.
210 סכום המע"מ בחשבונית לא תקין. סכום המע"מ מכיל תוים לא-נומריים.
211 סכום החשבונית ( 100% ) לא תקין. סכום העסקה לפני מע"מ בחשבונית מכיל תוים לא-נומריים
212 סכום המע"מ בחשבונית גבוה מהמותר לפי הסכום המחושב על בסיס ערך ה 100% של החשבונית. סכום המע"מ ברשומה גבוה מדי ביחס לסכום העסקה לפני מע"מ (גבוה משיעור המע"מ הסטטוטורי).
213 מספר רשימון יבוא לא תקין (צ"ל ערך נומרי בלבד, 9 ספרות). מספר הרשימון בחשבונית יבוא או יצוא איינו תקין - מכיל תוים לא- נומריים או ספרת הביקורת שלו איננה תקינה. ככל הנראה מדובר בטעות הקלדה - יש לבדוק את נכונות הרישום ולרשום את כל 9 הספרות שמימין.
214 החשבונית נמצאה ככפולה. בדיווח נכללו שתיים או יותר חשבוניות זהות (עם מס' אסמכתא, תאריך וסכום זהים).
215 לא נמצאה חשבונית עסקה מקבילה לחשבונית עצמית. בעת רישום חשבונית עצמית כתשומה (רשומה מסוג "C") חובה לרשמה גם כעסקה (רשומה מסוג "M") עם סכום מע"מ זהה או גבוה יותר (במקרה של קיזוז חלקי).
216 סך המע"מ ברשומות מסוג קופה מהווה יותר מ 5%- מסך ( K) קטנה סכום מע"מ התשומות שנדרש. בדוח להחזר קיימת מגבלה על סכום הקופה הקטנה, כך שסכום המע"מ הכלול בה לא יעלה על 5% מסך מע"מ התשומות בדוח
301 כמות חשבוניות התשומה ברשומת הפתיחה שונה מכמות חשבוניות התשומה בפועל. כמות הרשומות של חשבוניות התשומה שצוינה בשורת הפתיחה, אינה תואמת את כמות שורות התשומה בדוח. יובהר כי שורה מרכזת (כגון קופה קטנה) נחשבת שורה אחת גם אם כלולות בה מספר חשבוניות.
302 כמות חשבוניות העסקה ברשומת הפתיחה שונה מכמות חשבוניות העסקה בפועל. כמות הרשומות של חשבוניות המכירה שצוינה בשורת הפתיחה, אינה תואמת את כמות שורות העסקה בדוח. יובהר כי שורה מרכזת (כגון ריכוז חשבוניות לא מזוהות) נחשבת שורה אחת גם אם כלולות בה מספר חשבוניות.
305 סכום המע"מ בחשבוניות כפולות מהוה יותר מ 2%- מסך מע"מ התשומות. בדוח נכללה כמות גבוהה של חשבוניות כפולות, קרי, חשבוניות שבהן מספר האסמכתא (כולל קבוצת אסמכתא), הסכום והתאריך זהים.
306 שיעור התקינות בחשבוניות התשומה חורג מהטווח שנקבע שיעור התקינות בתשומות מחושב כסיכום של המע"מ בכל חשבוניות התשומה התקינות בדוח, מחולק בסך מע"מ התשומות שבשורת הפתיחה. במצב של דוח תקין יחס זה צריך להיות 100% . אם שיעור זה נמוך או גבוה מדי, משמעות הדבר היא שיש כמות גדולה מדי של רשומות שגויות או שאין התאמה בין הסיכום לפירוט. יש לבדוק את הדוח, לתקנו ולהגישו מחדש.
307 שיעור התקינות בחשבוניות המכירה חורג מהטווח שנקבע שיעור התקינות בעסקאות מחושב כסיכום של מע"מ בכל חשבוניות המכירה התקינות בדוח, מחולק בסך מע"מ העסקאות שבשורת הפתיחה. במצב של דוח תקין יחס זה צריך להיות 100% . אם שיעור זה נמוך או גבוה מדי, משמעות הדבר היא שיש כמות גדולה מדי של רשומות שגויות או שאין התאמה בין הסיכום לפירוט. יש לבדוק את הדוח, לתקנו ולהגישו מחדש.
801 תוכן קובץ לא תקין. מבנה הקובץ איננו תקין. לבירורים נוספים פנה לספק תוכנת הנהלת החשבונות.
807 אורך רשומת הסגירה לא תקין. מבנה הקובץ בנוגע לרשומת הסגירה איננו תקין. לבירורים נוספים פנה לספק תוכנת הנהלת החשבונות.
805 אורך רשומת החשבונית לא תקין. מבנה הקובץ בנוגע לרשומות הפירוט איננו תקין. לבירורים נוספים פנה לספק תוכנת הנהלת החשבונות.
מידע זה מוגש כשירות ללקוחות המנויים לשירותי מרכז התמיכה התמיכה של Menahel4U בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. מרכז התמיכה ישמח לסייע לכם בכל הקשור ל-SAP Business One.

© Menahel4U. All rights reserved 2010